Афиши

АФИША 8.05-11.05

8.05: КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
9.05: КОРПОРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
10.05: VAGAN cover band 20:00-21:30
DAMIR dj-set 21:30-00:30
11.05: MORSKAYA jazz vibes 20:00-21:30
MINIMI dj-set 21:30-00:30